ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดวงพร พึ่งศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษา สินตระกูลชัย
อื่นๆ

นางสาวพัชราภรณ์ พวงโต
อื่นๆ