ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเมธ มานะกรโกวิท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราวรรณ กอสุผล
ครู คศ.3

นายณัฐชา กล้าหาญ