ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ภูยาธร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๖
ชื่อ-นามสกุล : นายละเอียด กันทริกา
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๔
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร ชุณหเสวี
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๖
ชื่อ-นามสกุล : นายประกอบ แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๙
ชื่อ-นามสกุล : นายประโยชน์ หิรัญภัทร์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ นาคสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๒
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยา สีหบุตร
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
ชื่อ-นามสกุล : นายประกิจ คุณโฑ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ การะเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๕๙-ปัจจุบัน