ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ ชนะกุล
ครู คศ.2

นายก่อศักดิ์ สอนสอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2