ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางวราภรณ์ ชนะกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายก่อศักดิ์ สอนสอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2