ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ ชนะกุล
ครู คศ.2

นายก่อศักดิ์ สอนสอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2