ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสนอง สกุลทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางวราภรณ์ ชนะกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายก่อศักดิ์ สอนสอาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเพียรศักดิ์ ศรีละกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2