ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวคณิตา จันทวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจำรัส อินทร์พยุง
ครู คศ.3

นางสาวสุทธิรัก ศรีไพโรจน์
ครู คศ.1

นายวิกร ยิ้มย่อง
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ อ่อนสมกิจ
ครูผู้ช่วย